Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 01 stycznia 2023 roku

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.esklep.nowatech.com.pl, prowadzony jest przez Nowatech sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000005549, o kapitale zakładowym 3500000,00 zł., NIP 5511937118, REGON 070843793.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 3. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

 4. Klient - nabywca Produktu

 5. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży

 6. Sprzedawca – Nowatech sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000005549, o kapitale zakładowym 3500000,00 zł., NIP 5511937118, REGON 070843793.

 7. Administrator – administrator danych osobowych w sklepie internetowym - Nowatech sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000005549, o kapitale zakładowym 3500000,00 zł., NIP 5511937118, REGON 070843793.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: nowatech@nowatech.com.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (33) 872 07 14

 4. Numer faxu Sprzedawcy +48 (33) 873 07 20

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PEKAO S.A. 19 1240 4197 1111 0000 4696 6791

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email i hasła wskazanych w ustawieniach w Formularzu rejestracji.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

 6. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny).

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. przesyłka pocztowa,

  2. przesyłka pocztowa za pobraniem,

  3. przesyłka kurierska,

  4. przesyłka kurierska za pobraniem

  5. odbiór osobisty w siedzibie firmy (ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice).

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność przy odbiorze (gotówka/karta płatnicza),

  2. płatność za pobraniem,

  3. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  4. płatności elektroniczne.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

 3. płatności gotówką/kartą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta

 1. odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. sposobu dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę. w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstąpił. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. f poniżej), termin dla Sprzedawcy dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedawcę ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta

 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie uzgadniana z przedstawicielem Sprzedawcy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, na które Sprzedawca udziela rocznej gwarancji.

 2. Gwarancja biegnie od dnia dostawy Klientowi Produktu.

 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolną od wad.

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy i kontakt Sprzedawcy.

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 9. Odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedawcy nie obejmuje wad przedmiotu umowy będących następstwem:

  1. mechanicznego uszkodzenia,

  2. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i przekazaną przez Sprzedawcę dokumentacją,

  3. przeciążenia działaniem,

  4. użytkowania w nieodpowiednich warunkach w szczególności niewłaściwej temperatury otoczenia, wilgotności, zalania wodą, wstrząsów mechanicznych

 1. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje części zużywających się na skutek eksploatacji.

 2. Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku:

 1. stosowania części zamiennych innych aniżeli wskazanych przez Sprzedawcę,

 2. wykonania w Produkcie jakichkolwiek zmian i przeróbek,

 3. wad będących skutkiem naturalnego zużycia Produktu,

 4. wad będących skutkiem wadliwej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych lub niewłaściwych wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych,

 5. zerwania plomb lub usunięcia innych zabezpieczeń.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Nowatech sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000005549, o kapitale zakładowym 3500000,00 zł., NIP 5511937118, REGON 070843793.

 1. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przechowywane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl